ביבליוגרפיה

רשימת קיצורים של שמות כתבי עת JBL Journal of Biblical Literature ILR Israel Law Review HUCA Hebrew Union College Annual HJ Historia Judaica CJ Conservative Judaism AJH American Jewish History TAPA Transactions of the American Philological Association REJ Revue des Etudes Juives MGWJ Monatsschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des Judenthums JSS Jewish Social Studies JSJ Journal for the Study of Judaism in the Persian , Hellenistic and Roman Period JQR Jewish Quarterly Review JJSO Jewish Journal of Sociology JJS Journal of Jewish Studies JHCS Journal of Halakha and Contemporary Society עברית אברמוביץ , צ"י , "בענין גמר דין , "בלילה מוריה , א , גליון וו-י ( ל"תש-ט''תשכ , ( עמ' ל . אברמסקי , '' , 'י בענין הטפת דם ברית לקטן שנולד לאם נוכריה ומלו אביו כסבור שהוא , "ישראל ספר הזכרון לרב אברמסקי , ירושלים , תשל"ח , עמי נה ( ובהפרדס , כא ( תש"ז , ( דווברת ג , עמי . ( 22 אונטרמן , א '' י , "הלכות גירות ודרך , "ביצוען תורה שבעל פה , יג ( תשל"א , ( עמ' יג . אורבך , א"א , בעלי התוספות , ירושלים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן