ו. פסיקת ר' משה פינשטיין

נראה , כי הפוסק שעסק יותר מכל בהלכות גרות בדורות האחרונים — להלכה ולמעשה — הוא הרב משה פינשטיין . עיון בכלל חידושיו ותשובותיו של הפוסק בענייני גיור , שניתנו לאורך זמן , מלמד , כי חלק מרכזי מהם מוקדש לדיון בשאלת בטלות גיור מחמת העדר כוונה לקבל מצוות . בחלקים השונים של תשובותיו "אגרות משה" מצויות תשובות רבות של הפוסק , על 268 שם , סי' ב , סע' ה — דברי הרמ"א . 269 קידושין עא , א . וראה תוספתא עדויות פ"ג ה '' ו : "והרי דברים קל וחומר : ומה משה שהוא רבו של אליהו לא רצה לגלות הממזרים עד שנתגלו מעצמן — אליהו תלמידו של משה , על אחת כמה וכמה שלא יגלה את הממזרים עד שיתגלו . "מעצמן וכן ראה : רמב"ם , הלכות מלכים , פי"ב ה"ג . 270 הרב גורן , שם , עמ' 31 , 25 , 14 ו . 137 וראה את סדרת המאמרים שפרסם מ' זילברג בעיתונות היומית , בשנת , 1971 על פרשת האח והאחות , פרשה שבלשונו "מחזיקה את הציבור שלנו במתיחות . "עצומה מאמרים אלה — שבהם הציע פיתרון הלכתי מעשי לבעיית הממזרות בישראל — כונסו לספרו : באין כאחד , ירושלים , תשמ"ד , עמ' . 248-235 וכן ראה שם מאמריו המאוחרים יותר , עמ' . 267-249 271 ראה לעיל , הערה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן