ג. בטלות גיור וקידושין בשל קבלת מצוות למראית עין — אנגליה (שו"ת מנחת יצחק ושו"ת דובב מישרים)

מקרה שני שבו נידונה הלכה למעשה האפשרות להפקיע גיור בשל קבלת מצוות למראית עין , מובא בשו"ת מנחת יצחק . "" השאלה במקרה זה היתה , אם אפשר להתיר לאשה להינשא , בלא שתקבל גט פיטורין ממי שנישאה לו בחופה וקידושין . עיקרן של העובדות , ופסק ההלכה , הובאו במקום אחר בחיבור זה . התברר , כי אמו של האיש היתה נכרית , והתגיירה אצל מאן דהוא — כנראה בשל סירובו של בית דין לגיירה . הן הטבילה והן קבלת המצוות לא נעשו בבית דין . האם ובנה לא נהגו מעולם "כדת ישראל . "הכשרים הבן עזב את אשתו בלא גט פיטורין , ולא היה מוכן בשום אופן לגרשה בבית דין . הרב וויס הניח , כי במקרה זה אמרה המתגיירת , שהיא מקבלת את המצוות . בחלק מרכזי בתשובתו עסק הפוסק בליקוי האחר , והוא שהגיור לא נעשה בבית דין . קבלת המצוות חייבת להיות בפני שלושה , אולם הרב וויס העלה כמה חששות , הנובעים מקיומן של שיטות הנותנות תוקף או תוקף מסוים , לגיור שלא נעשה בפני בית דין . בשלב זה בתשובתו נדרש הפוסק לשאלה שלפנינו , ודחה את כל החששות האמורים . טעם הדבר הוא , שקבלת המצוות של האם נראתה להיות חסרת תוקף : אבל כל זה היה אם באמת נתגיירה בלב שלם אף אם יהיה מחמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן