ג. "הוכיח סופו על תחילתו"

סוגיות הגמרא ופירושן הכלל "הוכיח סופו על , "תחילתו משמש להוכחת מחשבתו של אדם — שהיא בעלת נפקות משפטית — בדרך רטרואקטיבית . התנהגותו של אדם , אם במעשה ואם בדיבור , יכולה במקרים 148 כנאמר בהגהות המרדכי : "ואע"ג דפסק לשם הלכה כולם גרים גמורים . "וכר 1149 הרב קוק , באחת מתשובותיו ( שו"ת דעת כהן , סי' קנג ) אומר במפורש , שאין לקבל את דברי הגהות מרדכי : "ועל דברי הגהות מרדכי בפ"ד דיבמות שמפרש , שאין אנו אומרים שהם גרים בדיעבד אלא כשמכוין ג "כ לש"ש , אלא שמצרף לוה בשביל אשה או שהולך בדרך ישרה — קשה לסמוך באשר בעצמו העיד שם , שע '' פ קבלת רבותיו אין הדין כן , והזהיר שלא לסמוך על . "סברתו אך ראה שו"ת בית יצחק , יו '' ד , ח"ב , סי' ק , אות ד : "אף דהמרדכי מסיים בהגהות פ' החולץ ומה' ... שנ"ל כתבתי ומרבותי לא נראה לי מרה זו ועל בינתי אין , 'להישען מ"מ אם הוא כתב רעל בינתו אין להישען — אנחנו נשענים על . "בינתו דברי בעל "בית יצחק" נאמרו אמנם , לעניין ההבחנה המצויה בהגהות המרדכי בין לכתחילה ודיעבד בגיור לשם אישות . 150 לעיל , פרק א , סעיף ד בסופו . התוספות מדגישים בכל מקום , כי גיורם של הכותים — אשר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן