ב. שיטת הגהות המרדכי

סימוכין עיקריים לשיטה המצדדת בכך , שגיור משום מניע זר הוא גיור על תנאי , הם דברי הגהות המרדכי למסכת יבמות . ' בהגהות המרדכי מצוי פירוש יוצא דופן של סוגיית הגמרא ביבמות כד , ב , בעניין גיור הנובע ממניע פסול . המשנה קובעת , כי "הנטען ... על הנכרית ונתגיירה — הרי זה לא יכנוס , ואם כנס אין מוציאים . "מידו הגמרא הבינה מכך , שאותו גיור תפס : "הא גיורת מיהא . "הויא על כך הקשתה הגמרא מדברי רבי נחמיה בברייתא , לפיהם המתגיירים בשל מניע פסול "אינם . "גרים תשובת הגמרא היא 1 "הא איתמר עלה : א"ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב : הלכה כדברי האומר כולם גרים . "הם לאור הלכה זו שהגיור תופס , שואלת עוד הגמרא , מדוע לכתחילה לא יכנוס הנטען את המתגיירת אי" ) הכי לכתחלה נמי . ( " ? ומשיבה 135 .-ראה לעיל , חלק שני , פרק ב , ובמיוחד סעיף ג . 136 וראה במיוחד , הנאמר להל ן ( סעיף ג , ליד הע' 180 ואילך , ( לעניין "הוכיח סופו על 137 . "תחילתו הגהות המרדכי לפרק החולץ , סי' קי . לספר המרדכי , לד' מרדכי בן הלל הכהן , נוצרו בסמוך להוצאתו שתי מהדורות 1 נוסח אושטרייך ונוסח ריינוס . הנוסח הראשון הוא שלם וארוך יותר ( המרד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן