א. סופיות הגיור וקבלת המצוות

עם השלמת הגיור כרין נהיה המתגייר ליהודי . גיורו הוא סופי , ואי אפשר לבטל את תוקפו , גם אם יתברר שהמניעים לגיור היו בלתי כשרים , ואפילו יתברר כי לאחר הגיור חזר הגר לסורו . מסוגיית "הנטען על הנכרית ונתגיירה" נמצאנו למדים , כי "הלכה כדברי האומר כולם גרים . "הם הגיור תופס בדיעבד , בין שנעשה מחמת פחד — כהתגיירותם של "גרי מרדכי ואסתר" — ובין שנעשה לשם תועלת , כגון גיור "לשום שולחן . "מלכים עם אלה שגיורם בר תוקף נמנים בברייתא גם גרי אריות , ורש"י מזהה גרי אריות אלה עם הכותים שהתגיירו לאחר ששולחו בהם אריות , כמסופר בספר מלכים . לענייננו חשוב להטעים , כי על אותם כותים נאמר במפורש , שהמשיכו בעבודת האלילים שלהם : "את ה' היו יראים ואת אלהיהם היו . "עבדים בברייתא המפרטת את סדר הגרות נאמר במפורש , כי בסופו של מעשה הגיור נשלמת הגרות : " טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל . "דבריו ומבארת הגמרא , כי גם אם חזר המתגייר לסורו לאחר גיורו , אי אפשר להפקיע את גרותו : "למאי הלכתא דאי הדר ביה ( רש"י : לקדמותו ) ומקדש בת ישראל — ישראל מומר קרינא ביה וקידושיו . "קידושין השוואתו של גר שחזר לסורו לישראל מומר , באה להוציא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן