ד. דרשת "לדרתיכם"

בשיטות נתיבות המשפט וקצות החושן יש משום מענה — בדרכים שונות לחלוטין — על הקושי הגדול , הנובע מדברי הראשונים , שקבלת גרים בזמן הזה נעשית מכוח הכלל "עבדינן . "שליחותייהו בעל הנתיבות אומר שכלל זה הוא מדין תורה , ובעל הקצות סבור שכלל זה יכול 426 יבמות מו , ב , ד"ה משפט . 427 תוספות יבמות פח , ב , ד"ה מתוך חומר ; שם פט , ב , ד"ה כיון דלא ירתי ; נזיר מג , ב , ד"ה והאי מת מצוה . ועיין גם : תוספות נדרים צ , ב , ד"ה בראשונה היו אומרים . וכן ראה : י"ד גילת , "בית דין מתנין לעקור דבר מן , "התורה בר אילן , ז-ח ( תש"ל , ( עמ' 428 . 132-127 תוספות כתובות יא , א , ד"ה מטבילין . וראה : לעיל , חלק שני , פרק ה , סעיף א , ליד הע' 429 . 363-359 שם . 430 ראוי אמנם לציין , כי התוספות קובעים , שהסבר זה הוא לשיטתו של מי שסובר , בפרק עשירי ביבמות , שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה . כאמור , לא נפסקה הלכה כמותו , ולפיכך דחו הסבר זה התוספות בסנהדרין ( סח , ב , ד"ה קטן 431 . ( פח , ב , ד"ה כמילתא דשכיחא . ושמא בשל כך לא התקשה ר"י באותו קושי הנידון כאן — שנתקשו בו הרמב"ן וראשונים אחרים . לעקור דין תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן