ד. הטבלת גר בשבת

במסכת יבמות מצויה מחלוקת תנאים , אם מטבילים בשבת גר שבא ואמר : "מלתי ולא . "טבלתי מחלוקת תנאים זו תלויה במחלוקת תנאים אחרת — אם לשם גיור יש הכרח במילה ובטבילה , או די באחת מהן ' . האיסור שבו דנה הגמרא הוא "תקוני גברא . "בשבת רבי יהודה סבור , כי די לגיור במילה בלבד , ועל כן אין משום תיקון האדם בהטבלתו של אותו גר שמל ואילו רבי יוסי , הסובר שאין גרות עד שימול ויטבול — והלכה כמותו — אומר שאין להטביל בשבת אותו גר שמל , לפי שיש בזאת משום תיקונו . הרמב"ם פוסק שאין מטבילין גר בשבת , אך מטעים דין זה בכך ש"הדבר צריך בית . "דין טעמו של הרמב"ם שונה לכאורה מטעמה של הגמרא . היו שנדרשו לביאור הטעמים השונים , ולעניין זה נשוב להלן . 333 שו '' ע יו '' ד , סי' רסח , סע' ג . 334 מה , ב , ד"ה מי לא טבלה . 335 לעניין קבלת המצוות בשלושה ולעניין הלילה — שווים דברי התוספות לדברי הרשב"א ליבמות מה , ב , ד"ה הא , 'דאמרי ויבמות מו , ב , ד '' ה וש"מ אין מטבילין . 336 וראה : ש '' ך לשו"ע יו"ד , סי' רסח , אות ט ; ט"ז , שם , אות ט — הכותבים אותו טעם לעניין שלושה ולילה . ונראה שלא דייקו , שכן עניין גמר דין שייך רק לליל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן