ג. דין, או "דבר הצריך בית־דין"? — שיטת הרמב"ם

אף הרמב"ם כורך את הצורך לטבול בפני שלושה וביום — בהלכה אחת : "וצריך לטבול בפני שלשה , והואיל והדבר צריך ב"ד אין מטבילין אותו ... בלילה , ואם הטבילוהו הרי זה . "גר הובא כבר למעלה , כי הרמב"ן חולק על דברי הרמב"ם באשר לדין בדיעבד , ולשיטתו טבילת הגר בלילה מעכבת , כמו בכל משפט : "שאם דנו בלילה אין דיניהם . "דין הרמב"ן מסיים ואומר : "הילכך מטבילין אותו פעם אחרת . "ביום הרמב"ן מדייק , ואינו אומר שהגיור לא יתפוס כשם שדין בלילה אינו דין . זאת , לאור שיטתו — בביאור דברי הרי"ף — כי מי שקיבל עליו מצוות בבית דין , וקיבל עליו בבית דין למול ולטבול , הרי אף אם מל וטבל שלא בבית דין — תפס גיורו , אלא שלא ישיאוהו בבת ישראל עד שיטבול בפני שלושה . על כן אמר הרמב"ן כאן , שמטבילין את הגר פעם אחרת ביום , כדי שיהיה כשר לכל דבר ועניין . אף ביחס למחלוקת הרמב"ם והרמב"ן נחלקו ראשונים כדעת מי להכריע . הריטב"א , שסובר שהטבילה היא כתחילת דין , אומר שדברי הרמב"ם אינם נכונים — והביאו הנימוקי יוסף . לעומת זאת הכריע הרשב"א כדעת הרמב"ם , כי הטבילה בלילה תופסת בדיעבד , וטעמו הוא , שהטבילה "כגמר דין דמי כיון שכבר קיבל . "ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן