ב. משפט וטבילת גיור בלילה

המשנה בסנהדרין אומרת : "דיני ממונות דנין ביום ( רש"י : משא ומתן של דין ) וגומרין . "בלילה מלכתחילה אין דנים תחילת דין בלילה , לדברי הכל . לגבי גמר דין — שגדרו יבואר להלן — מובאת בגמרא דעתו של רבי מאיר בברייתא , שאף גמר דין אינו אלא ביום , אולם נפסקה הלכה כחכמים , שמותר לגמור את הדין בלילה . לכאורה יש סתירה בין שני פסוקים פסוק אחד אומר : "ושפטו את העם בכל , "עת ופסוק אחר אומר : "והיה ביום הנחילו את 265 סנהדרין ח , א . 266 רמב"ן יבמות שם , ד"ה שמעת מינה . 267 תוספות יבמות מה , ב , ד"ה מי לא טבלה ; מו , ב , ד"ה משפט כתיב ביה ; סנהדרין ב , ב , ד"ה דברי הכל ; גיטין לב , ב , ד"ה ורב נחמן . 268 תוספות גיטין פח , ב , ד"ה במילתא דשכיחא ; יבמות , שם : קידושין סב , ב , ד"ה גר . 269 ראה , לדוגמה , לעניין מומחים ו ריטב"א ליבמות מו , ב , ד"ה דילמא דאקלעי ; נימוקי יוסף ליבמות מז , א , ד"ה תנו רבנן ( טז , א בדפי הרי"ף 270 . ( פ"ד מ"א ( לב , א 271 . < סנהדרין לד , ב . 272 שמות יח , כב . 273 "בניו ( ו ש"י : משפט נחלות , דהיינו דיני ממונות ביום . ( רבא יישב סתירה זו : "הא כיצד ? יום לתחילת דין לילה לגמר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן