ד. הצורך בשלושה לעיכובא — הן בטבילה והן בקבלת המצוות

התוספות ביבמות — בהידרשם לסוגיית "מי לא טבלה" — הם שחידשו את ההבחנה בין קבלת המצוות לבין הטבילה , לעניין הצורך בשלושה לעיכובא . עם זאת יש לציין , כי בדברי התוספות מצויה תשובה נוספת , המתייחסת במישרין רק לטבילה . על השאלה , כיצד עלתה טבילת הנידה של הנכרית כטבילת גיור — אף על פי שלא היתה בפני שלושה — עונים התוספות : " ויש מפרשים דכיון דידוע לכל שטבלה כאילו עומדים שם " . "דמי התוספות התקשו בתשובה זו — בשל העובדה שטבילת נידה נעשית בלילה — והעדיפו את התשובה האחרת , שהובאה למעלה . על הקושי הנוגע לזמן הטבילה ניתנו שתי תשובות בדברי הרא"ש על הסוגיה , ועניין זה יתבאר להלן . " מכל מקום , לשיטה זו בתוספות , מצריכה טבילת הגר מעצם הדין שלושה לעיכובא . בחידושיו לקידושין , בסוגיית "הרי את מקודשת לי לאחר , "שאתגייר קובע הריטב"א את הדברים הבאים : הא דר' יוחנן איתא בין בקבלה בין בטבילה מדאמרי' בפ' החולץ בהנהו רבנן ראייתו קמיהו גר שמל ולא טבל ... ומשמע דהא דר' יוחנן א פי' לעכב בדיעבד איתא , מדאמרי' התם מעשה באחד שבא לפני ר' יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי ... וסוגיין נמי דיקא הכי מדאמרי' דגר לאו ביד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן