ג. לאחר חורבן הבית

על השאלה , שמא לא נקבל גרים בזמן הזה , שאין בו הקרבת קרבנות , עונה הגמרא תשובה רבת חשיבות : אמר רב אחא בר יעקב : וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם . 'וגו 336 קול דודי ( לר' דוד פרנד ) למסכת כריתות , שם , אות קצה . 337 שו"ת אבני נזר , יו"ד , ח"ב , סי' שמד . 338 שם . 339 חזון איש , קדשים , לכריתות ח , ב . 340 כריתות ט , א . 341 וראה : תוספות כריתות ט , א , ד"ה צריך שיפריש ; חזון איש , שם . 342 כריתות , שם . הפסוק אומר : "וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם . "לדרתיכם בספרי 344 .-נאמר "שינהוג הדבר , "לדורות היינו "לדורות — 346 "עולם גם וכל עוד בית המקדש איננו קיים . והטעים ר"י , כי הרצאת דמים "בזמן הזה אינה מעכבת , דהא לדורותיכם כתיב ויודע היה הקב"ה שאין לנו לדורות הרצאת . "דמים דרשת "לדרתיכם" מלמדת אפוא , כי הכוח והזכות להתגייר ולהצטרף מרצון לעם ישראל קיימים תמיד , ואינם ניתנים לשינוי . יסוד בגיור , שאיננו יכול להתקיים בשל סיבות שהזמן גרמן — חדל מלהיות גורם מעכב , אילו העמידה על קיומו היתה מביאה למניעה כללית לקבל גרים . לכלל זה נודעת חשיבות רבה בהלכות גרים ובמחשבת ישראל — חשיבות כללית , החורגת מעני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן