א. קרבן הגר ותכליתו

בזמן שבית המקדש היה קיים , נכנס הנכרי לברית במעשה נוסף על המילה והטבילה — והוא הבאת קרבן . גם בני ישראל נכנסו לברית המצוות בסיני בהרצאת דמים , ומבריח סיני נלמד כידוע , מעשה הגיור לדורות . שאלה מרכזית היא , מה חלקו של הקרבן במעשה הגיור , ומה המשמעות הנודעת לאי הבאתו , בזמן שבית המקדש היה קיים . לאחר שהתברר חלקן של המילה והטבילה ביצירת הגיור , יש מקום לבחון את הזיקה בין המילה והטבילה ובין הבאת הקרבן . לשם כך יש לעיין תחילה במשנה ובסוגיית הגמרא , בתחילת פרק שני בכריתות , בעניין "ארבעה מחוסרי . "כפרה המשנה בכריתות מונה ארבעה מחוסרי כפרה , שאינם יכולים לאכול קודשים לפני שיביאו קרבן " . רבי אליעזר בן יעקב מוסיף לארבעה אלה , בין השאר , את הגר שהוא י "מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו . "הדם הטעם לכך שתנא קמא לא מנו את הגר עם מחוסרי הכפרה , מובא בסוגיית הגמרא ו "כי קתני מדעם דמישרי למיכל בקדשים , גר כי קא מייתי קרבן , לאכשורי נפשיה למיעל . "בקהל בעוד אשר רבי אליעזר בן יעקב גורס , כי גר מעוכב מלאכול קודשים עד שיביא קרבנו — הרי באשר לדעתם של תנא קמא בעניין זה , יש מחלוקת ראשונים . הרמב"ם בפירושו למשנה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן