ב. האם אפשרית הקבלה למסורת ההלכה בתלמוד?

במסכת יבמות הובאה כזכור ברייתא , שבה נאמרו דברי רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין מעשה הגיור . רבי אליעזר אומר , כי גר שמל ולא טבל "הרי זה , "גר ואילו רבי יהושע אומר , כי גר שטבל ולא מל "הרי זה . "גר החוקר דרנבורג , ובעקבותיו גרץ וחוקרים אחרים , ביקשו לקשור בין שיטות רבי אליעזר ורבי יהושע , ובין השקפותיהם השונות של אלעזר וחנניה בעניינו של איזאטס . לפי דבריהם , הולך רבי יהושע בדרך בית הלל , המקילה עם הגרים , וסבור שהמבקש 255 ב"קדמוניות" מופיע סיפור מלכי חדייב בין אירועים שהיו בתקופתו של הנציב הרומי פאדוס 46-44 ) לסה"נ . ( להתגייר אינו חייב להימול — וזו היא דרכו של חנניה הסוחר היהודי . לעומת זאת , רבי אליעזר השמותי מחמיר עם נכרים וגרים , וסובר שאין לוותר על המילה כתנאי לגיור . גם אם נתעלם מנוסח מחלוקת התנאים בתלמוד הירושלמי , אץ דבריהם של חוקרים אלה עומדים במבחן הביקורת , ולו בשל העובדה שאין רבי אליעזר ורבי יהושע חלוקים בעצם חיוב המילה , אלא בשאלת עיכובה . מכל מקום , כאן נתמקד בסיפורו של יוסף בן מתתיהו עצמו . עיון בדבריו מעלה , כי חנניה לימד תחילה את איזאטס "לעבוד את אלוהים" , ( to 08100 ' ae...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן