א. גיור בית המלכות בחדייב

ברורות האחרונים ביקשו חוקרים רבים למצוא זיקה בין מחלוקות התנאים , שנידונו בחלק זה — ובמיוחד מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין המילה והטבילה — ובין סיפורו של יוסף בן מתתיהו ב"קרמוניות , "היהודים על גיור בית המלכות של חדייב בסוף ימי בית שני . נסקור תחילה את פרשת איזאטס והלני —שיש לה הדים אף בספרות חז"ל — 253 ולאחר מכן נבדוק את דברי החוקרים . מתוך כך נפנה להקשר ההיסטורי הכללי של פרשת התפשטות היהדות וההתייהדות , למן תקופת החשמונאים ועד מרד בר כוכבא . סיפורו של יוסף בן מתתיהו מתרחש כאמור במדינת חרייב , השייכת לממלכה הפרתית , 249 והשווה לביאור דברי הרשב"א , בעניין גר שמל ולא טבל : לעיל , סעיף ד , ליד הע' 250 . 212-206 רמב"ן , שם . 251 רמב"ן ליבמות מו , ב , ד"ה וש"מ אינו גר . אין מסתבר לומר , כי המילה והטבילה שקולות לעניין אי עשייתה של גרות גמורה באחת מהן , ואינן שקולות לעניין מקצת גרות . 252 קדמוניות היהודים , ספר כ , סעיפים , 96- 17 בתרגום אברהם שליט , ירושלים , תשל"ג , עמ' 253 . 360-354 לפרשת המילה , השווה המעשה במונבז וזויטוס בבראשית רבה , פרשת מו , י , מהדורת תיאודור ואלבק , עמ' , 467 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן