ה. טבל ולא מל

כפי שהוטעם למעלה , היו שסברו , כי אם מילה בלא טבילה עושה מקצת גרות — ודאי שכך הדבר בטבילה . היו אף שגרסו , כי טבילה דווקא , היא העושה כשלעצמה מקצת גרות . אכן לפי השקפה זו אפשר היה ליישב כמה קושיות , הנובעות משיטות ראשונים בהלכות גיור . ברם כפי שנראה להלן , אין דרך ביאורן של אותן קושיות מכריח את הסברה , שהטבילה עושה מקצת גרות . ויש לומר , כי הכלל שאין גיור לחצאין חל על טבילה כשלעצמה , כשם שהוא חל על מילה כשלעצמה . כך גרס הרמב"ן , כי במעוברת שהתגיירה , צריך הוולד להימול לשם השלמת גיורו . בעת שנידונו דברי הרמב"ן , הבאנו מה שהקשו על שיטתו מכמה סוגיות בגמרא , מהן נראה כי אין הוולד נכרי בצאתו מרחם אמו . כאמור , היו שסברו , כי יש להשיב על כך בהתאם לדעה , שטבילת העובר במעי אמו עושה כשלעצמה מקצת גרות . יסוד לדבר מצאו בשיטת רבי — שהובאה בעניין כבשי עצרת ומעשה החליצה — כי "שני דברים המתירין מעלין זה בלא 235 תוספות ישנים , יבמות שם , ד"ה זה . 236 שו"ת בנין ציון , שם ; שו"ת אבני נזר , שם . 237 ראה : שו"ת אמרי יושר , שם , הסבור להקל בדבר , ומכל מקום פסק למעשה , כי "יש לעשות ע"י קטן או בשינוי או ע"י ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן