ד. גר שמל ולא טבל

בסוגיית הגמרא ביבמות הדנה במעשה הגיור , הובאה ברייתא שבה קבע רבי אליעזר , כי גר שמל ולא טבל הוא גר . לפי דברי הגמרא , חלק רבי יהושע על רבי אליעזר , ולדעתו גר שמל ולא טבל אינו גר . גם לפי גרסת הברייתא בירושלמי קיימת אותה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע , בעניין גר שמל ולא טבל . מכל מקום , בתלמוד הבבלי הובאה דעת חכמים : ... " מל ולא טבל — אין גר עד שימול , "ויטבול והכריעה הגמרא להלכה כדעת חכמים : "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן : לעולם אינו גר עד שימול . "ויטבול בגמרא מובא מעשה , שבו פסק כך רבי יוחנן הלכה למעשה . " רבי חייא בר אבא הזדמן לגבלא , וראה בנות ישראל מעוברות מגרים שמלו ולא טבלו . כשהביא את הדבר לפני רבי יוחנן , אמר לו רבי יוחנן להכריז על בבית הדין למילה דווקא ( וראה : שו"ת אגרות משה , יו"ד , דו"א , סי' קנח . ( שאלה זו קשורה גם למחלוקת ראשונים בעניין סדר מעשה הגיור . וראה גם אור שמח להלכות איסורי ביאה פי"ג ה"ו , המבאר כי המתגייר הוא עדיין בן נח : "וא"כ במילה שעדיין אינו גר עד שיטבול אפשר דלא בעי 186 . "שלשה ראה : שו"ת שרידי אש , ח"ב , סי' קב , אות א . 187 שו"ת אחיעזר , ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן