ב. גיור בטבילה

אין גיור ללא טבילה , אולם יש מקרים שבהם נעשה גיור גמור בטבילה בלבד , ללא מילה או הטפת דם ברית . המקרה הברור יותר הוא גיורה של אשה , שמטבע ברייתה אי אפשר לה במילה או בהטפת דם ברית , וגיורה נעשה בטבילה בלבד . בשאר המקרים , שבהם נעשה הגיור בטבילה בלבד — לדעת הכל או לשיטה מסוימת — נבחנת למעשה השאלה , אם נכון לדמות אותו מקרה לגיורה של אשה . רבי אליעזר ורבי יהושע היו מוכנים , לפי סוגיית הגמרא בבבלי שהובאה למעלה , להסתפק בטבילה בלבד אף לגבי גר זכר , שכן הם היו מוכנים "לדון אפשר משאי . "אפשר אולם דעתם לא התקבלה , וחכמים אינם דנים אפשר מאי אפשר . מי שיכול להימול , אינו מתגייר בטבילה בלבד . לעומת זאת נראה , כי ניתן לדון אי אפשר מאי אפשר . כך דימו הגאונים גיורו של סריס לגיורה של אשה : וסריס גר שמיגייר אין צריך להטיף ממנו דם ברית , משום דדם ברית היכא הוי בערלה בגבהה של עטרה . כיון דעטרה גופה פסיקא , מהיכא מטיף דם ברית , מאזנו או מחוטמו י הילכך אין צריך . וכי תימא במה נכנס תחת כנפי השכינה י נכנס בטבילה כאשה . הגאונים דנו אפוא אי אפשר מאי אפשר , וכך נקבע להלכה , כי "אם נכרת הגיד אין מילתו מעכבת מלהת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן