מבוא

מעשה הגיור , היינו המילה והטבילה , הוא אחד מיסודות הגיור . כמה מהלכות מעשה הגיור נידונו בחלק הראשון , שבו נתלבנה מהותו של גיור , ונבדקה הזיקה החיצונית של מעשה הגיור ליסודות הגיור האחרים , ובמיוחד לקבלת המצוות . בחלק זה תתבאר הזיקה הפנימית בין הפעולות המהוות את מעשה הגיור . נראה , כי בחינת חלקן של המילה והטבילה ביצירת הגיור תלמד על מלוא משמעותו של אחד מהכללים היסודיים שכל תורת הגיור נשענת עליהם , והוא BIT גיור לחצאין . לדיון זה ראוי להקדים ולבחון את עיקרי ההלכות שנקבעו בתלמוד ובראשונים באשר למילה ולטבילה , וכן לעמוד על משמעותם של דיני הטפת דם ברית לגר שהתגייר כשהוא מהול . בכל אלה נעסוק בשלושת הפרקים הראשונים . לבחינת עניינים היסטוריים של שאלת הגיור לחצאין ייוחד הפרק הרביעי . בזמן הבית נכנסו הגרים לברית אף בהבאת קרבן . הפרק האחרון יוקדש לבחינתו של מעשה גיור זה , והזיקה בינו לבין המילה והטבילה ביצירת הגיור .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן