ו. איסור הנישואין לנטען על הנכרית

עיון בתשובות הרבות לתקופותיהן השונות מלמד , כי בסוגיית הגיור לשם נישואין , ובסוגיית " הבא על , "הנכרית שררה מחלוקת גדולה בין הפוסקים . עם זאת נראה לומר , כי הלכה למעשה נוטים רוב הפוסקים בדורות האחרונים לפסוק לקולא בעניין זה . נדון תחילה בסוגיה השנייה איסור הנטען על הנכרית והבא על הנכרית , שנאמר במשנה ובתוספתא , נתבאר למעלה . אף 290 דין "הנטען" נוגע אפוא לשאלת הנישואין לכתחילה . יש להעיר , כי למעשה קשור דין זה לעצם הגיור , ואף בדיעבד . זאת , לאור הלכת "חוץ מדבר . "אחד בהלכה זו עסקנו בפרק הקודם , ולא נדון בה כאן . 291 וראה , לדוגמה , הבחנה בין השיקולים הלכה למעשה ; שו"ת פרי השדה , ח"ב , תחילת סי' ג , שו"ת ציץ אליעזר , חט"ז . סי' סה בסופו . 292 ראה פירוט תשובות לקולא ולחומרא : הרב עובדיה יוסף , שו"ת יביע אומר , ח"ב , אה"ע , סי' ג , אות ; 7 וכן במאמרו '' בעיות הגיור בזמננו , '' תורה שבעל פה , יג ( תשל '' א , ( עמ' כד . וראה : שו"ת שרידי אש , ח"ב , סי' קה ; שו"ת ציץ אליעזר , חט"ז , סי' סה , אות ו ואילך ; חי"ח , סי' סה , פרק ג , עמ' קכג-קכה . וכן ראה . A . Lubling , "Conversion in Jewish Law...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן