ד. המניע לגיור ויחסם של חז"ל לגרות ולגרים

בהלכות איסורי ביאה , לאחר שנדרש בהרחבה לסוגיית המניע לגיור , מוסיף הרמב"ם : ומפני זה אמרו חכמים קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת שרובן חוזרין בשביל דבר ומטעין את ישראל וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו . צא ולמד מה שאירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן רוב הנסיונות האספסוף היו בהן תחלה . " חוזרין בשביל דבר" — הוא גיור משום מניע זר . מאמר התלמוד הידוע : "קשים גרים לישראל — 253 "כספחת שהרבה התלבטו בו הראשונים — נובע אפוא לדעת הרמב"ם , מהעובדה 247 שו"ת דעת כהן , סי' קנג . וכן ראה דברי הרב הרצוג '' ! וע"כ שאין כוונתו שכל זמן שלא נתבררה צדקתם אין קידושין שלו תופסים בתורת ודאי קידושין כישראל , אלא כדי לשמור על כרם הי אץ נותנים להם לכתחילה לבוא בקהל ה' עד שתתברר צדקתם , והוא בתורת גדר וסייג אבל אין זה מעצם הדין " ... ( מזכרת , קובץ תורני לזכר הרב הרצוג , ירושלים , תשכ"ב , שאלה בדבר גרות , עמ' , 53 וכן בעמי . ( 60 וראה גם : שו"ת מנחת אלעזר , ח"ד , סי' סד . 248 רמב"ם שם , ה"ט . 249 ראה : טור יו"ד , סוף סי' רסח . 250 וראה בהרחבה : חלק חמישי , פרק ב , סעיף ד , ליד הערה 208 ואילך . 251 ראה : חלק ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן