ד. הודעת המצוות וקבלת המצוות ברמב"ם ובשולחן ערוך

אומר הרמב"ם : גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות הרי זה גר אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל הגוים ... בהסתמך על דברים אלה ביקש הב"ח לקבוע , כי לשיטת הרמב"ם אין קבלת המצוות מעכבת 69 ראה חידושי הרב פינשטיין : דברות משה למסכת שבת , חלק ראשון , עמ' תקטז ( הערה פא לפרק שני . ( אך ראה : פסקי עזיאל בשאלות הזמן , הוצאת מוסד הרב קוק , ירושלים , תשל"ז , סי' סה . מכך שמודיעים מקצת מצוות , למד הרב עוזיאל : "שאין דורשין ממנו לקיים המצוות , ואף לא צריך שבית הדין ידעו שיקיים אותן . '' וראה לעניין זה : להלן פרק ד , סעיף ז , והערה . 333 70 שו"ת מנחת יצחק ( לעיל , הערה , ( 66 שם . וראה להלן דברי בעל חמדת שלמה ( סוף סעיף ד ) ושו"ת שרידי אש , ח"ב , סי' קה . 71 דברות משה ליבמות , סי' לז , ענף ד , עמ' תקז . בדרך זו אפשר שיש מקום לדייק בלשון קבלת "עול מצות" או "עול תורה" בגמרא ובראשונים ( יבמות מז , ב ; רש '' י , שם , ד"ה ומודיעין אותו ; רמב"ם , הלכות איסורי ביאה פי"ג ה"ד 72 . ( הלכות איסורי ביאה פי"ג הי '' ז . וכשהיו ג' בטבילה אע"פ שכתב הרב רבינו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן