א. הודעת המצוות וטעמה

הודעת המצוות וקבלת המצוות — שני עניינים הם בגיור , אך משום שקרובים הם , היו שראו בהם עניין אחד . ראוי אפוא להבחין ביניהם . הבחנה זו בין הודעת המצוות לבין קבלתן עולה כבר בברייתא ביבמות , המפרטת את סדר הגיור . לאחר שנשאל הגר : "מה ראית שבאת להתגייר , " ? ונבדקת כנות רצונו להצטרף לעם ישראל — נערך הגיור כסדר האמור בברייתא : ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות , ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה ומעשר עני , ומודיעין אותו ענשן של מצות . אומרים לו : הוי יודע שעד שלא באת למדה זו , אכלת חלב — אי אתה ענוש כרת , חללת שבת — אי אתה ענוש סקילה , ועכשיו , אכלת חלב — ענוש כרת , חללת שבת — ענוש סקילה . וכשם שמודיעין אותו ענשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן . אומרים לול הוי יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים ... ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו . קיבל — מלין אותו מיד ... להתחייב לקבל מצוות , אך דרושה הסכמת בית דין לעצם גיורו בדרך של זכייה . וראה : ;( 1987 ) , no . 4 , p . 1 "The Conversion of Children Born to Gentile Mothers and Jewish Fathers " , Tradition , 22 J . S . Cohen , וכן בפרק ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן