ג. בין גר תושב לגר צדק

האם קיימת זיקה מהותית בין גר תושב ובין גר צדק ? האם אפשר לראות בגר תושב "מקצת , "גר כשם שעבדותו של עבד כנעני היא "מקצת ? "גרות לאור מה שנאמר למעלה , בעניין מעמדו של גר תושב , היו שנקטו לשון של גרות חלקית בקשר לגרותו של גר תושב . כך המאירי — בהידרשו למחלוקת הרמב"ם והראב"ד , לעניין קבלת גר תושב בזמן הזה — אומר : "אלא שבזמן שאין יובל אין הארץ במלואה ואין נשענין על בינתנו לקבל גר . "לחצאין במחלוקת תנאים , לעניין איסור מלאכה של גר תושב בשבת , סבר תנא קמא , כי "גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כישראל בחולו של . "מועד ומבאר רבנו גרשום את הטעם לכך : "כלומר כיון שיש בו קצת גירות אינו עושה כל מלאכה בשבת אא"כ אין לו מה יאכל או דבר . "האבד דברים אלה טעונים עיון . ברור הוא שגר תושב אינו בא לכלל ישראל , ואפילו לאותם 293 והשווה לשו"ת בית יצחק , יו"ד , דו"ב , סי' ק , אות י . לעניין ההוכחה של פוסק זה מגר תושב לגר צדק — ראה להלן חלק שני , פרק ג , סעיף ג ( ליד הערות 294 . ( 131-128 ראה : שו"ת דעת כהן , סי' קנד ; דברות משה ליבמות , סי' לז , ענף ד , עמ' תקו . 295 שו"ת דעת כהן , שם . 296 ראה בהרחבה להלן ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן