ג. טבילת הגר

כשם שמילת הגר איננה עניין לטומאה וטהרה , כך הוא באשר לטבילת הגר — ובזה שונה היא טבילת הגר משאר הטבילות . בברייתא ביבמות מז , ב נאמר . "ובמקום שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין , וכל דבר שחוצץ בטבילה , חוצץ בגר ובעבד משוחרר . "ובנדה רש"י מבאר , כי יש חידוש בכל אחת משתי ההלכות האמורות . החידוש בהלכה הראשונה הוא בהשוואת טבילת נידה לטבילת גר — ומטעים רש"י : ואע"פ שאין טבילתו משום טומאה וטהרה כשאר טבילות . טבילת הגר שונה אפוא באופן מהותי משאר הטבילות , שהן משום טומאה וטהרה . רש"י ממשיך ומבאר את ההלכה השנייה בברייתא . לדעתו , טבילת הנידה המוזכרת בסוף הברייתא היא טבילת 180 ליברמן , שם , עמ' 181 . 614 תוספתא פסחא פ"ז הי"ד . 182 ראה : ירושלמי שם ! בבלי יבמות עא , ב ; רמב"ם , הלכות פרה אדומה פי"א ה"ג . 183 ראה , לדוגמה , הברייתא המובאת בבבלי פסחים שם ו "לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על ערל ישראל שטובל ואוכל את פסחו לערב . " ... ותמהו הראשונים : "דלא מצינו בשום מקום טבילה בישראל שמל , אפילו מדרבנן" ( תוספות פסחים שם , ד"ה אבל . ( אולם אם מדובר בטמא מת מתבארת לשון הברייתא . וכן בסוף אותה הלכה בתוספ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן