ג. הגרות כברית וכקניין

על כך שמעשה הגיור גומר את דעתו של המתגייר ואת ההתחייבות שנטל על עצמו , אפשר ללמוד מעצם ראיית מעשה הגיור ככניסה לברית . ברית היא לעולם הסכם בין שני צדדים שהיסוד המכריע בו הוא גמירת הדעת . דעת הצדדים בהסכם נגמרת במעשה , שהוא כריתת הברית . כך גם נכרתה ברית התורה והמצוות בסיני , כנאמר בספר שמות : ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים , ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר ה' נעשה . ויכתב משה את כל דברי ה' וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר , ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל . וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת , ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים . ויקח משה חצי הדם וישם באגנות , וחצי הדם זרק על המזבח . ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם , ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע . ויקח משה את הדם ויזרק על העם , ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה . המתכונת של קבלת המצוות בברית סיני , היא המלמדת לדורות על דרך כניסתו לברית של מי שמקבל עליו מצוות ומתגייר . על פי הנאמר , נגמר מעשה הברית בסיני בהקרבת קרבן ובזריקת הדם . במכילתא אומר רבי ישמעאל : ... " אמרו : מקבלין אנו עלינו . כיון ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן