א. מעשה הגיור, קבלת המצוות ובית־הדין

שלושה יסודות הם בגיור ; מעשה הגיור , קבלת המצוות ובית הדין המקבל את הגר . בהעדרו של אחד מיסודות אלה , אין הגיור בעל תוקף , והבא להתגייר אינו נעשה לגר . ההלכה מטעימה , כי גיור בלא יסודות אלה אינו תופס אף בדיעבד , וזאת בשונה מפעולות אחרות בסדר הגיור , אשר בעניינן קיימת הבחנה בין הדין לכתחילה לבין הדין בדיעבד . מכאן ניתן להסיק , שיסודות אלה הם היסודות העיקריים בגיור . מעשה הגיור נלמד מקבלת התורה על ידי בני ישראל בברית סיני . במסכת כריתות מובאת דרשת רבי על הפסוק : "הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני ה : "' רבי אומר : "ככם" כאבותיכם , מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם , אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים . יסוד המעשה בגיור נקרא בפי חז"ל "כניסה לברית" או "כניסה תחת כנפי . "השכינה נראה , כי חז"ל מניחים כמובן מאליו , שאין גיור ללא מעשה גיור . בברייתא ביבמות מובאת דעת היחיד של רבי יהושע , כי גר שטבל ולא מל : "הרי זה גר , שכן מצינו באמהות שטבלו ולא . "מלו התלמוד שואל . "ורבי יהושע , טבילה באמהות מנלןי" — ומשיב : "סברא היא , דאם כן — במה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן