4. מטפורות, הלימה ופענוח

אף כי בעבר הוגדרו מטפורות כ"אופני דיבור מוסטים" או כ"גירושים שמחים בין אבריו של , "ביטוי חשיבות רבה יוחסה לכך שפענוח המטפורות נעוץ בהיותן ביטויים בעלי משמעות . קו מעניין וחשוב של האיבר המטפורי בתוך המשפט הוא ההלימה שלו , התאמתו אל שאר האיברים על אף חריגותו . תאוריות שונות מבקשות לכך הסבר . יש שסברו ששני איברי המטפורה בנויים על דמיון ביניהם ; זו דעתו המסורתית של אריסטו ועדיין יש הגורסים כך גם היום . בהמשך אשתדל להוכיח שאין מדובר בדמיון , אלא ביסוד אחר המבטיח קישור בין שני איברי הביטוי המטפורי . מה דומה בין פרחים לבין אולי בשם שירה של רחל "פרחי ? "אולי ריקר ( Ricouer 1981 ) ורבים אחריו הבליטו את המרחק הסמנטי שבין האיברים ואת המאמץ , הנשען על רגש ועל דמיון , לפשר בין הרחוקים וליישב את המתח ואת הסתירה כביכול . במטפורות בשיח כגון "דחקת אותי לפינה" או "הפעלת עליי לחץ" או "אני מרים ידיים ומסכים" או "אני מתפוצץ , "מכעס "אני רותח עליך" ו"התחממתי , "עליו אין מתעוררת כביכול הבעיה . המרחק בין רגשות לבין התרמו דינמיקה והדינמיקה של כוחות נותר בעינו , אך העובדה שיש מיפוי מוכר , המקשר מילים רבות בשפה ...  אל הספר
תמר סוברן