תרשים ‭:5‬ התארגנות מושגי ‭,"שונות"ה‬ ציור הסימון וההעדפה