שפה ומשמעות

0 י 9 ור הולדתה ופריחתה של תורת המשמעים תמר סובין ד ר תסר סובין מלמדת לשון ^ ברית בהוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב , 9 ר 0 מה מחקרים רבים בנושאים : בלשנות , פילוסופיה ע 1 ל הלשון , סמנטיקה , חקר ה 0 ט 9 ורה , רוקר הלשון הסואט'ת , תורת nnnvn 1 pm D " uJD 0 n n 17 wn ipn W £ m , niymn - D M OJDD n 17 w : D'OTipn moo עי // בלשני פילו 0 ו 9 י בקשרי , niyDwo תשנ ' ד . חקירות ב 0 מנ 0 יקה מושגית - המארג הלש ] 1 י 1 ההי ^ רגות של מושגים םופשס'ם , תש . 0 שפה ומשמעות  אל הספר
תמר סוברן