16.5 סיכום

ראינו בפרק זה כי למחקר של שפות סימנים חשיבות ייחודית להבנתנו את היכולת הלשונית האנושית , ולפיכך לפיתוח תאוריות המסבירות יכולת זו . ראשית , על ידי השוואה בין שפות המועברות בערוצים פיזיים שונים , ניתן להבחין בין התכונות המהותיות של השפה האנושית לבין תכונות הנובעות מאילוצים של הערוץ עצמו . שנית , מצבים מסוימים של חירשים בתוך חברות שומעות מאפשרים לנו לחקור שאלות כגון צמיחתה של מערכת תקשורתית בלא חשיפה למודל לשוני וצמיחתה של שפה חדשה בתוך קהילה שזה עתה נוצרה . מצבים אלו ייחודיים לאנשים חירשים ולשפה חזותית ידנית . שלישית , גילן הצעיר יחסית של שפות הסימנים בארץ וצמיחתן בקהילות שונות , שמקצתן קטנות מאוד , מאפשרים לנו לחקור משתנים נוספים שייתכן שיש להם השפעה על המבנה הלשוני של השפה . כל אלו עושים את שפות הסימנים לחיוניות ביותר למחקר הבלשני . בשישה עשר פרקי הספר הצגנו תיאור של שפת סימנים אחת — שפת הסימנים הישראלית . שפה אינה קיימת בלא האנשים המשתמשים בה , ומשום כך הרכבנו את תמונת הפסיפס של התפתחות קהילת החירשים בארץ ושל התפתחות השפה עצמה . בחנו את השפה מנקודות מבט שונות : המבנה הדקדוקי שלה , מקו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה