סיכום השער הראשון

מטרתנו בשער זה הייתה לברר כיצד תכונותיה ואפיוניה של שפה אנושית באים לידי ביטוי בשפה המועברת בערוץ החזותי הידני . חקרנו באופן מקיף מגוון של תופעות לשוניות בשפה חזותית אחת , שפת הסימנים הישראלית , ובחנו באילו אמצעים לשוניים היא משתמשת כדי 'לעשות את . 'עבודתה המחקר של מגוון המבנים הלשוניים שבהם עסקנו בשער זה מוכיח יותר מכול כי שפת הסימנים הישראלית היא שפה לכל דבר : היא מורכבת מיחידות לשוניות שונות , המצטרפות זו לזו לפי כללים מסוימים כדי ליצור מבנים לשוניים מורכבים ומגוונים , לשפה זו רמות מבניות שונות המוכרות לנו ממחקר על שפות מדוברות : רמת ההגאים , רמת המילה , רמת המבנה הפנימי של המילה , רמת צירופי המילים ורמת המשפט . מתוך בחינתם של המבנים הלשוניים ברמות המבניות השונות ומהשוואתם לאלו שבשפות מדוברות , שבה ועולה המסקנה שיש הרבה מן המשותף לשני סוגי השפות , אך יש גם נקודות שוני מעניינות . מצד אחד , מצאנו שאפילו לרמות המבניות הנראות קשורות קשר בל יינתק לערוץ השמיעתי — רמת ההגאים והרמה הפרוזודית — יש מבנים מקבילים בשפת הסימנים הישראלית . כמו כן יש אמצעים מבניים רבים המשותפים לשפות משני הסוגים :...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה