7.4 סיכום

מסווגים הם צורנים המסווגים שמות עצם לקבוצות על פי תכונה מסוימת משותפת . מסווגים מצטרפים לצורנים אחרים המציינים תנועה של עצם בחלל או מיקום של 6 שמברי ( Schcmbri 2003 ) וכן סנדלר ולילו מרטין ( Sandier & Lillo-Martin forthcoming ) מביאים סקירה משווה מעמיקה ונרחבת בין מבני מסווגים בשפות סימנים ובין אלו בשפות מדוברות . עצם בחלל או ביחס לעצם אחר . מסיבה זו שפת הסימנים הישראלית בדרך כלל אינה נזקקת למילות יחס כדי להביע יחסים מרחביים , אלא משתמשת לצורך זה במבני מסווגים . יש גם שפות מדוברות בעלות מבני מסווגים . עובדה זו היא ראיה נוספת ששפות סימנים שייכות למשפחה של שפות אנושיות . עם זאת , יש לציין שבכל שפות הסימנים שנחקרו נמצאו מבני מסווגים ( מה שאין כן בשפות מדוברות , ( ומבנים אלו מרכזיים בשפות סימנים , מורכבים ועשירים מאוד . מתוך העושר של מערכת לשונית וו ומעצם הימצאותה בכל שפות הסימנים ניתן ללמוד רבות על האמצעים הייחודיים ליצירת עושר לשוני והבעתי הנתונים לרשותן של שפות המועברות בערוץ החזותי . הפניות ביבליוגרפיות לקהל הרחב ואלי ולוקס ( Valli & Lucas 1992 , 219-227 ) מביאים סקירה בסיסית של מבני מ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה