תוכן העניינים

תודות 13 מבוא שפת הסימנים הישראלית : שפה ואנשים 17 פרק ראשון מהי שפת הסימנים ? שאלות , תהיות , דעות קדומות ועובדות 25 שער ראשון המבנה הלשוני של שפת הסימנים הישראלית 37 מבוא לשער הראשון 39 פרק שני המרכיבים הבסיסיים של המילה בשפת סימנים 2 . 1 45 ההגאים — אבני הבניין של המילים 2 . 2 45 הגאים בשפות סימנים 47 2 . 2 . 1 מהם הגאים בשפות סימנים ? 2 . 2 . 2 ; 47 מיון סימנים על פי אפיונים צורניים 2 . 2 . 3 ; 50 הגייה נכונה בשפת סימנים 2 . 2 . 4 ; 54 ההגאים בשפת הסימנים כמערכת 2 . 3 55 שפות סימנים וכתב 56 2 . 4 שיטת ייצוג הסימנים בספר זה 2 . 5 60 קוויות ( לינאריות ) וסימולטניות : שפות סימנים לעומת שפות מדוברות 2 . 6 61 סיכום 62 פרק שלישי אוצר המילים של שפת הסימנים 64 3 . 1 מילים בשפת הסימנים שלעולם לא תמצאו בתרגום מעברית 3 . 2 65 העושר הלשוני של שפת הסימנים הישראלית : מילים המציינות תקשורת 3 . 3 69 אמצעים נוספים ליצירת מילים חדשות 72 3 . 3 . 1 צירופי מילים ( הרכבים וצרפים ) 3 . 3 . 2 ; 73 קידומות 3 . 3 . 3 ; 74 ( prefixes ) שימוש חדש באבני הבניין של השפה 75 י 3 . 3 . 4 שאילה משפות זרות 75 3 . 4 ש...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה