ג. מפתח העניינים

אמוראים ביטויים בוטים : גישת הסתמא דתלמוד בביטויים אלו ( 67 ) 177 כלפי קודמיהם לעומת כלפי בני זמנם ( 167 ) 177 לא ננקטו , כנראה , ללא הנמקה 177 האחדת שמותיהם לעומת הכפלתם ( במחקר ) 64 האחרונים : הכפופים להם רגילים לשואלם על דעת קודמיהם בסוגיה ( 42 ) 193 104 ( 128 ) 90 ( 113 ) 46 הלכתא' ] כבתראי' [( 23 ) 20 הנזכרים בתלמוד פעם אחת בלבד ( 152 ) 53 טיב ספרותם בתקופה שאחר רב אשי 142 ( 23 ) 20 ( 12 ) 17 המגבלות בחקירתה 250 ( 12 ) 17 ( 64 ) לא מצאנום מגיהים משניות 142 תרומתם הספרותית של מרימר ורבינא אינה שייכת לתקופה ( 23 ) 20 נטו שלא לחלוק על אמוראים ראשונים 164 ( 160 ) 97 קשיים בזיהוים עקב פריסת הדור השישי על תקופת זמן ארוכה 213 16-17 רשימת הבכירים שבהם בדור השישי ראה : מפתח האמוראים < 'רב ; 'אשי 'רבינא' ( חברו ) הייתכן שבדו מלבם דברים כדי להציל עצמם מקושיות עמיתיהם ? ( 66 ) 198 הראשונים : העדר תיעוד על מו"מ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן