א. מפתח האמוראים

רבי אבא ( בר אבא ' = ] אבוה ([ 'דשמואל תאריך פטירתו 113-112 הנתחל ף שמו בטעות ב'ר' שילא' 140-138 ( 14 ) 111 ? ' מנהיג שררות בבבל' 112-111 אבא מציג בפני רב אשי מסורות רבי מא ^ ישראל ( 53 ) 246 ( 49 ) 244 194 רבי אבהו ( דור שביעי ) זמנו ותפקידו 228 225 -224 אביי תאריך פטירתו 73 ' בעי מיניה אביי' — מרבה , ולא מרבא 101 גילו בשעת משאו ומתנו עם רב יהודה ( 36 ) 72 הורה בחיי רבותיו , רבה ורב יוסף 72 ( 137 ) 210 168-167 ( 36 ) נהג עם רב יוסף כ'תלמיד חבר' ( 17 ) 187 אביי בר אבין ( 31 ) 116 רב אדא בר אהבה ( אבא ) התייחסות החכמים אל מותו ( 137 ) 210 תפקידו בסידור משניות ( 30 ) 71 58 רב אדא בר מתנה תלמיד רבא 82 רב אויא זמנו ( 79 ) 39 רבני ] אושעיא ( הושעיא ) הוספת כינויים לשמו לשם הבחנה בין בבליים pKV w ( 73 ) 200 Dr 1 Vx רב אחא ( סתם ) זמן פטירתו 250 אמוראים ששמם הפרטי 'אחא' בדור שישי 247-246 199 בעיית זיהויו : אין הוא אחד מן החכמים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן