ד. רבינא שבמחיצתו של רב ירמיה מדיפתי

את היחס בין רבינא לבין רב ירמיה מדיפתי , בן הדור החמישי , תיאר אלבק כך : רבינא אמר לרב אשי הכי אמר רב ירמיה מדיפתי משמיה דרבא ... רבינא אף אמר : אמר לי ר' ירמיה מדיפתי ... וישב לפניו ( קידושין לג , א , ( אבל הוא גם מביא ראיה לדברי רבינא ( סנהדרין סט , א ... < לא בכדי נקט אלבק את מלת החיבור , 'אבל' שהדגשנו בדבריו , המורה על ניגוד בין האמור לפני כן , לבין האמור לאחר מכן . הפרטים שסיפר אלבק על רבינא , לפני כן , מצביעים על היותו צעיר מרב ירמיה מדיפתי וכפוף לו , ואילו הפרט הנוסף — 'אבל הוא ( ר"י מדיפתי ) גם מביא ראיה לדברי 72 , 'רבינא אינו הולם , לפי כללי התלמוד , מעשה של מבוגר כלפי צעיר ממנו . דומה שניגוד זה נוצר עקב הנחת המחקר — שבה דגל גם אלבק — שרבינא בן הדור החמישי ( תלמיד רבא ) הוא גם רבינא בן הדור השישי ( חברו הקשיש של רב אשי . ( ברם לשיטתנו , ששני אמוראים שונים הם , מתיישבים הדברים בנקל : לא לאותו רבינא הביא ר"י מדיפתי ראיה , אלא לרבינא הקשיש ממנו , תלמיד רבא .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן