ג. רבינא המצוי עם רפרם

תחת הערך , 'רפרם' בן הדור השביעי , כתב אלבק : אמר 'שמעתא' של אב" לפני רב אשי והקשה עליה ... והקשה לרב אשי על דבריו ... וחלק עמו ... והקיף את רב אשי בראיות , והכריחו לדון דינא דגרמי ... רבינא האחרון רצה לעשות מעשה ולא הניחו רפרם ... וכן ביקש רפרם לפייס את ריש גלותא על שלא בא רבינא לפרקא ... ( יומא עח , א ... ( ורב שרירא ( באיגרתו , עמ' ( 69 אומר שרפרם מן פומבדיתא היה ראש ישיבה ... עד שנת תשנ '' ד 443 = ] . [ 'לס מתיאורו של אלבק למאורע המסופר בכתובות פו ע"א ( ומקבילתה ) עולה , שרפרם היה בעל מעמד כה רם , שיכול היה באמצעותו 'להכריח' את רב אשי לדון דין ( מעמד זה הולם יותר את רפרם הראשון , שנפטר כשלושים שנה לפני רב אשי . ( נראה שראיית האירוע בדרך זו עלתה בקנה אחד עם דבריו בהמשך , שבהם קבע כי רפרם 'לא הניח' לרבינא ה'אחרוך לעשות מעשה ( גיטין יא ע"א , ( ומהם משתמע שוב , שהיה בעל מעמד רם וכפה עליו את דעתו . ברם , המעיין שם בסוגיה ימצא שאין פירושו של אלבק הכרחי : [ [ : 'מתני כל השטרות העולים בערכאות של גויים — ... כשרים ... [ ... [ : 'גמ רבינא סבר לאכשורי בכנופיאתא דארמאי . אמר ליה רפרם : ] " ב ]...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן