ב. רבינא השכיח במחיצתו של רב אחא בריה דרבא

נקודת תורפה נוספת בשיטת אלבק , ניתן למצוא בדעתו , בדבר היחס שבין רבינא לבין רב אחא בריה דרבא . מן המשא ומתן שביניהם , שבו רבינא הוא תמיד השואל , ברור הוא שרבינא היה הצעיר שבהם . 58 לשיטת אלבק , שרבינא חברו של רב אשי היה בן הדור החמישי , שהאריך ימים אל תוך הדור השישי , היה רבינא אמור להיות קשיש באופן משמעותי מרב אחא בריה דרבא , בן הדור 50 על מקומו של מר זוטרא שהיה בסמוך לסורא , ראה : פרק חמישי , הע' 51 . 121 על עיסוקו במסחר , ראה : פרק שני , סעיף , 6 ליד הע' 122 ואילך . ועל נסיעותיו אל מחוץ לעירו מתא מחסיא , ראה : שם , הע' 52 . 133 אמנם , לפי כללי הלשון , תרגומה המילולי של התיבה 'אחריך הוא : מקומנו . ראה : יסטרוב במילונו , עמ' ; 133 אפשטיין , דקדוק ארמית בבלית , עמ' . 123 ברם נראה שבדיבור ישיר נהגו , מטעמי נוחות או צניעות , לנוקטה בלשון רבים גם כשנתכוונו ללשון יחיד : . 'מקומי' הראיה לכך , מן המקומות שבהם אמורא נוקט לשון זה שלא בדו שיח , וכפי שפירש כך אלבק עצמו במקום אחר ( ראה לעיל , הע' . ( 46 53 ראה פרק רביעי , ליד הע' 18 ואילך . 54 אלבק , מבוא לתלמודים , עמ' 55 . 449 ראה : סדר תנאים ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן