א. רבינא אשר 'הקשה למר זוטרא'

מדברי אלבק " עולה , שרבינא המאוחר לרב אשי — 'תלמיד , 'מרימר לשיטתו — מבוגר היה כבר בחיי רב אשי . אלבק מציין , שבשני מקרים הציג רבינא בפני רב אשי מסורת בשם רב שמן מסיכרא ו אמר ליה רבינא לרב אשי : אמר לי רב שמן מסיכרא : איקלע מר זוטרא לאתרין ודרש ' ... ( ראה להלן . ( 35 סוגיה זו צוטטה ונידונה בפרק שלישי , ליד הע' 61 ( וראה מש"כ כהע' 36 . ( 62 על הנחות אלו בשיטתו , ראה : לעיל פרק ראשון , ליד הע' , 17 וליד הע' 21 ואילך . לשתי הנחות אלו הוקדש הדיון בפרקים רביעי וחמישי . 37 מבוא לתלמודים , עמ' . 449-448 יתירה מזו , בשני מקרים נוספים קבע אלבק . 'רבינא הקשה למר . 'זוטרא אלבק מודה אפוא , שכבר בימי מר זוטרא — היינו , לפחות כעשר שנים לפני פטירת רב אשי — היה רבינא הנידון מבוגר דיו כדי להתפלמס עם מר זוטרא . ועוד עולה מדבריו , כי בתוך חמש השנים שאחר פטירת רב אשי זכה רבינא זה לשמש כדיין וכמורה הוראה : 'רב יימר הקשה . 'לו אף שימושו של רבינא כדיין , בחלוקת הירושה של רב אשי — שלשיטתו היה וה רבינא ה'אחרוך — מעידה על היותו מבוגר כבר בימים הסמוכים לפטירת רב אשי . השאלה היא : מה דחק את אלבק לבודד שניים בלבד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן