נספח א להערכת שיטת היימאן

בחרנו לדון בשני עמודים בלבד מתוך מה שכתב היימאן בערך 'רבינא [ [ 'אחרון'ה בריה דרב הונא' ( ההוספות שבסוגריים המרובעים , בציטוטים דלהלן , הם משלנו : ( ( א ) 'והנה רבינא זה [ האחרון ] ע"פ עדות רש"ג שאביו היה שמו רב הונא , לא זכה לקבל מאביו שמת עליו בילדותו ולא הכירו ... ובלא ספק קבל [ רבינא האחרון ] תורתו מרבינא דודו [ חברו של רב אשי ] ורב אשי , וכדאמרו נדרים ח ע"ב : רבינא הוה ליה נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשי ] ... ומסקנת התלמוד [ : ש"מ לא שרי למישרי נדרא באתרא דרכיה [ ומסקנת היימאן [ : ואי אפשר לומר שהוא רבינא חבירו דרב אשי , [ כיוון ] שהוא [ רב אשי ] לא היה רבו וכמבואר בערכו אף שישב לפניו , אך הוא רבינא [ זוטי ] בן אחותו דרבינא [ חברו של רב אשי . ' [ על זיהויו של רבינא ה'אחרון' כבן אחותו של רבינא , חברו של רב אשי , כבר השיבו החוקרים . ולעיקרי דבריו בקטע זה : התלמוד מתאר את רבינא בא לפני רב אשי , וממסקנת התלמוד שם באתרא' ) , ( 'דרכיה פשוט הוא , שזהו רבינא 'תלמיד חבר' של רב אשי , כפי שאף עולה מן הדו שיח שביניהם . היימאן לא יכול היה לקבל זאת , משום שלשיטתו — המקובלת , כאמור , במחקר — רבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן