1. רבינא הפועל אחר מות רב אשי

במקורות התלמודיים נמצא אמורא בשם , 'רבינא' אשר חי ופעל בפרק הזמן שמיד לאחר פטירת רב אשי 427 ) . ( 'לס שלוש שיטות שונות עלו במחקר בשאלת זיהויו , אך כולן מודות שאין הוא רבינא חברו של רב אשי , מפני שהלה נפטר — לפי שתי מסורות , מראשית ימי הביניים — בחיי רב אשי , בשנת 422 . 'לס נוח היה למחקר לקבל מסורות אלו , משום שעל פיהן הוא יכול היה לאחד את רבינא , חברו של רב אשי , עם רבינא אחר , בן הדור החמישי , תלמידו של רבא . לפי הנחה זו , כיוון שהיה רבינא קשיש מרב אשי , הוא נפטר כמה שנים לפניו . החוקרים הסכימו אפוא , שרבינא אשר נמצא מתפקד מיד לאחר פטירת רב אשי הוא רבינא ה'אחרוך , אלא שנחלקו דעותיהם באשר לתאריך פטירתו . במסורת הגאונים — סדר תנאים ואמוראים ואיגרת רב שרירא גאון — נקבע , שרבינא ה'אחרוך , בר רב הונא , נפטר בשנת 500 . 'לס ברם , החוקרים נתקשו לקבל זאת , כי נוצר פער כרונולוגי עמוק — של כשבעים שנה י — בין העובדה שרבינא פעל כמבוגר וכבעל בעמיו כבר בסמוך למות רב אשי , לבין תאריך פטירתו שלו ( משנת 427 עד . ( 500 את הפתרון לבעיה , הציעו הלוי והיימאן באמצעות הגהת תאריך מותו של רבינא , 'האחרון' וקבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן