פרק שמיני ההנחות המקובלות במחקר — והצעה חדשה

בפרק הראשון הצגנו את מגוון השיטות הקיימות במחקר באשר לשאלת זיהויו של 'רבינא' בסוגיות התלמוד . הבעיה בלטה באופן מיוחד במקומות שהוא נזכר בסוגיה יותר מפעם אחת , ולעתים — כשהוא נראה סותר עצמו . השאלה היתה ו האם שני אמוראים שונים הם , ויש לזהות כל אחד מהם באופן ספציפי f ולחלופין , שמא אותו אמורא הוא , ויש לתור אחר יישוב הסתירה בדרך מתקבלת על הדעת ? ניתוח דבריהם של החוקרים , הן בגלוי והן בסמוי שבדבריהם , העלה מספר קווים משותפים להם : ארבע הנחות עיקריות , המוסכמות על החוקרים בנושא רבינא וכמה מעמיתיו , ובמיקומם הכרונולוגי בשלהי תקופת התלמוד . ההנחות הללו נבחנו מחדש , כל אחת בנפרד , לאורך פרקי החיבור . בפרק זה נבוא לסכם את ממצאינו בחיבור זה . לשם כך נציג בצורה מרוכזת ומסודרת את עיקרי ההנחות המקובלות במחקר בנושא זה , וכנגדן — את ההצעות החלופיות שהוצגו בפרקים השונים של חיבורנו . במהלך הדיון בפרקים הקודמים המחשנו — דרך כלל , באופן מזדמן — את הקשיים או את הסתירות הפנימיות בדבריו של חוקר זה או אחר . לא היה טעם להיכנס להערכת פרטיה של כל שיטה , משתי סיבות . האחת , כיוון שכמעט כל טיעון מושתת היה , כפי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן