נספח (להערה 27) על קיצור שמות החכמים שנזכרו קודם לכן בסוגיה

להלן מגוון של דוגמאות שאיתרנו לתופעת קיצור שמותיהם של חכמים שכבר נזכרו לפני כן בסוגיה : ( 1 ) ברכות כז סע"א : ... ' והוה מצלי רב ירמיה בר אבא ... ורבי ירמיה היכי עביד הכי ( 2 ) ;' ... ביצה ח ע"ב : 'ואמרי לה רבא בריה דרב יוסף בר חמא ור' זירא . חד אמר ... וחד אמר ... תסתיים דרבא הוא דאמר ' ... ו ; ( 3 ) ב"ב יב ע"ב : 'אימנו רבנן לאותביה לרב אחא מדפתי ברישא ... קרי רב אחא אנפשיה ( אבל בכמה כי"י : 'אמר רב אחא : ( 'מדיפתי כל המריעין לו ( 4 ) ;' ... שבועות יח ע"א : 'רב אדא בר מתנא לרבא ... אמר ליה רבינא לרב אדא ( 5 ) ;' ... ברכות נ ע"א : רבינא ורב חמא בר בוזי איקלעו ... קם רב חמא ... א"ל רבינא ( 6 ) ;' ... יומא לח ע"ב : 'ואמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן : אפילו בשביל צדיק אחד ... ר' חייא דידיה אמר ( 7 ) . ' ... ברכות י סע"א : 'אמר רב אדא בר אהבה ... מיתיבי ... אלא כי קאמר רב אדא . ' ... ועיין גם ביבמות כ ע"א ( רפרם בר פפא ... רפרם , ( ומש"כ על כך אלבק , מבוא לתלמודים , עמ' , 451 וכן שם עמ' 447-446 ( רב סמא והתיאורים הנוספים לשמו . ( את התופעה ניתן להרחיב מן המצוי בכי"י , כגון : ב"ב כב ע"א — '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן