דעת בעל הלכות גדולות

כמעט כל החוקרים סמכו בדבריהם על דברי בעל הלכות גדולות שכתב : ... הלכתא כרב אשי , דרבא ורב אשי כרב אשי עבדינן . ת"ש דאיתמר ... פליגי בה רב אחא ורבינא ... ואע"ג דלא מסיימי רב אחא ורבינא הי מינייהו קאמר ... כיון דקיימא לן בכל התורה כולה : רב אחא לחומרא , ורבינא לקולא ... ואע"ג דבכל התורה כולה עבדינן כרב אשי , הכא — דפליג עליה רבינא דבהדי רב אחא , כרבינא עבדינן , דרב אחא ורבינא בתראי נינהו ... מדברים אלו של בעל הלכות גדולות הבינו החוקרים , בצדק , שרבינא ורב אחא פעלו לאחר מות רב אשי . ואולם , בניגוד לשיטתם — שנאלצו בעקבות זאת לקבוע כי מדובר ברבינא ה'אחרוך — אנו מציעים , שאין הוא אלא רבינא , תלמידו וחברו של רב אשי , שהאריך ימים אחריו , ומבחינה זו הוא אכן נחשב ל'בתראי' ביחס לרב אשי . ואמנם , הרמב"ן הסיק מדברי בעל הלכות גדולות דלעיל את הדברים הבאים : ומכאן תלמוד דכל רב אשי ורבינא הלכתא כרבינא בכ"מ = ) בכל מקום ... ( משום 73 הלכות עריות , דפוס ונציה , דף נז ע"א ; מהדורת ע' הילדסהיימר , ב , ירושלים , תש"מ . עמ' . 39 חשוב לציין , שעל אזכור העניין שוב , שם עמ' , 76 כתב י"נ אפשטיין ( מחקרים בספרות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן