רבינא בן מחלוקתו של רב אחא

הואיל שמקובל במחקר שרבינא נפטר חמש שנים לפני חברו רב אשי , הרי שכל אמורא בשם , 'רבינא' הנראה כמתפקד אחר מות רב אשי , נתפס ללא סייג כ'רבינא האחרון' בר רב הונא 'סוף , 'הוראה שנפטר בשנת 500 . 'לס לשיטת ח' אלבק ( וכן ר"ש אלבק ואחרים , ( שרבינא בר רב הונא אינו נזכר כלל בתלמוד , מי שפעל אחר פטירת רב אשי הוא אמנם ' רבינא האחרון' ( כהגדרתו , ( אך מניתוח שיטתו עולה שהוא אמורא אחר , שנפטר בין השנים 60 ראה לעיל , ליד הע' 61 . 46 לעיל , ליד הע' 62 . 49 השווה עם דברי בעל הלכות גדולות , בסוף דבריו המצוטטים להלן , ליד הע' 63 . 74 ראה לעיל , ליד הע' . 21 ייתכן שאת החזרת מלמד התינוקות לתפקידו עשה רבינא אחר מותו של רב אחא . 64 ושמא דווקא העובדה שהתגוררו באותו מקום , ושחלקו זה על זה כה רכות , היא שגרמה לחוסר הוודאות באשר לייחוס דעותיהם החולקות חד' ) אמר ... וחד אמר (' ... להוציא הכלל 'רב אחא לחומרא ורבינא לקולא' ( ראה לעיל הע' 35 ולידה . ( בעניין זה כתב הלבני , מקורות ומסורות עמ' , קפב-קפג ( ושם בהע' ( 8 י ... ' שהשקלא וטריא הקשורה במחלוקת רב אחא ורבינא ... מרבנן סבוראי היא , שכן רבינא בר פלוגתיה של רב א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן