זמנו של 'רב אחא' סתם

מן המיקום של מחלוקותיו עם רבינא פליגי' ) ( 'בה בסוגיה , קשה לקבוע את זמנו . מחלוקות אלו מובאות בסוגיה כיחידות עצמאיות , כשכיח לגבי יחידות המחלוקת מסוג . 'איתמר' ואולם , בעוד שעל רבות מסוגיות 'איתמר' קיים בתלמוד דיון אמוראי , המסייע לקביעת זמנם של בני הפלוגתא , אין אנו מוצאים התייחסות אמוראית בתלמוד אל ה'פליגי . 'בה אפילו במקומות שישנה התייחסות אל ה'פליגי , 'בה היא סתמית ומאוחרת , בעלת מגמות שונות , 55 ראה אלבק , מבוא לתלמודים , עמי , 440 שבמקומות שאוזכר 'רב אחא בר ביביי בתלמוד , ישנם חילופי גירסאות באשר לשמו ( ראה גם לעיל הע' , 53 מקור . ( 6 56 ראה גם האמור בעניין זה לעיל ( פרק חמישי , הע' 68 ואילך , ( שכאשר האמוראים הם בני דורות שונים , אין המנסח סבור שיש להוסיף להם תיאורי זיהוי , כנראה משום שלא חשש שמא יחול שיבוש בזיהויים . 57 במקרים מועטים בלבד מכלל יחידות ה'פליגי , 'בה בא התלמוד , בדיון שלאחריהן , לזהות את בני הפלוגתא : 'תסתיים דרב פלוני הוא דאמר . ' ... ראה : שבת נב ע"א ; סוכה לה ע"א ; ביצה ח ע"ב ; מו"ק כד ע"א ; ב"ק כט ע"ב ; שבועות לז ע"כ . לגבי מחלוקותיהם של רב אחא ורבינא לא היה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן