'רב אחא' סתם לעומת 'רב אחא[י]' הסבורא

נעבור עתה להתייחס אל מידת סבירותה של האפשרות , שרב אחא סתם הוא קיצור שמו הארוך של רב אחא הסבורא . בהצעה זו דגל א"ר זייני , והסתמך על נוסח שמו באיגרת רב שרירא גאון , עמ' : 98 'בשנת תתי"ו שכיב רב אחי ( אחאי ) בריה דרב ( בר רב ) . 'ונאה לזה רבינא' ) ורב אחא בר . ( 'רב אכן , גם ביחידות המחלוקת מסוג 'איתמר' הם לא הובאו צמודים זה לזה ( כגון : 'רב אמר ... ושמואל אמר ( ' ... ואף על פי כן שמותיהם נסדרו כדרך רישומם כצמודים : ' רב ושמואל דאמרי ; 'תרווייהו 'פליגי בה רב . ( 'ושמואל ובסדר שהם נרשמו כאן בפנים , מצאנו אותם גם בשני מקומות אחרים , שבהם שמותיהם כמעט צמודים : 'רב אחא מתני הכי , רכינא מתני / קשיא ליה ' ... ( להלן , ליד הע' , 46 ואחר הע' . ( 49 34 לציטוט מפורט של הסוגיה , ראה פרק שישי , ליד הע' 35 . 34 ראה האמור להלן הע' , 64 וכן האמור לעיל הע' . 4 ויש הגורסים כלל זה ההיפך . ראה להלן הע' 36 . 74 שתי סוגיות אלו צוטטו בפרק שישי , ליד הערות . 33 , 7 רב אחא בר רב מקל אף במחלוקת אחרת ( חולין מט ע"א . לעיל ליד הע' , ( 34 אם כי בן מחלוקתו שם הוא מר זוטרא בריה דרב מרי . 37 'אחאי' — בכל עדויות הנוסח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן