'רב אחא' סתם לעומת 'רב אחא בר רב'

רב אחא בר רב היה צעיר מרבינא וכפוף לו , ואין זה מתקבל על הדעת שבמחלוקות שביניהם הוא יירשם בעקיבות לפני שמו של של רבינא : 'פליגי בה רב אחא . 'ורבינא ועוד , כבר נאמר לעיל , שבעת רישום צמדי שמות של אמוראים , לא נהג התלמוד להעדיף את קיצור שמו של חכם על פני הסדר הכרונולוגי שלהם . קשה להניח אפוא ש'רב אחא' סתם , שביחידת ה'פליגי , 'בה הוא קיצור שם של 'רב אחא בר . 'רנ יתירה מזו , כיוון שהיה צעיר מרבינא , ראוי היה מלכתחילה ששמו יובא אחר רבינא , ואין כאן אפוא שום מקום ליישום , כביכול , של הכלל 'כל הקצר . 'קודם אכן , במחלוקות שביניהם מצאנו בשתי סוגיות ששמו נרשם הן אחר רבינא והן באופן מלא ( בתוספת 'בר ( 'רב ו 'רבינא אסר / מחייב , רב אחא בר רב . 'שרי ראיה נוספת לשלילת האפשרות ששמו קוצר בידי המנסח התלמודי , נמצאת מהסוג האמור על ידי אמוראים נקובי שם , ובניגוד לכך , בבבלי הן מובאות בסתמא ( מה שיצר את שאלת זמנן , ובעיית זיהוים של רב אחא ורבינא . ( אך השווה עם ב"ב צא ע"א ( ובכי"י מינכן והמבורג , מצוטט שם על ירי אמימר , ( וכן ראה אף האמור להלן , סוף הערה זו , על כתובות כד ע"ב . ומי יודע אם לאור האמור לא י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן