פרק שישי 'רב אחא בר רב' — האם הוא 'רב אחא בריה דרבא'?

בתקופתו של רב אשי , ומעט לאחריה , מוצאים אנו בתלמוד שלושה אמוראים בעלי שם פרטי זהה — רב אחא , ושניים מהם אף נשאו תארים דומים : רב אחא בר רב ורב אחא בריה דרבא . שאלת זיהוים של החכמים הללו שנויה במחלוקת בין החוקרים , ואנו נבוא לבחון אותה מחדש . על האפשרות שכל השלושה הללו מתייחסים אל אותו חכם , השיב אלבק בחיוב : [ א ] רב אחא בריה דרבא ( בר רבא . ( קרוב לודאי שהוא אחד עם רב אחא בר רב = ) בר = 'רב רבא , ונשמט הקו מעל הב' ונעשה רב . ( בדור השישי והשביעי ... [ ב ] פעמים הרבה נמצאות מחלוקות רב אחא ורבינא בלשון 'פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר וכר' וחד אמר' וכוי ... [ ג ] וכבר כתב בעל הלכות גדולות ... 'דרב אחא ורבינא בתראי נינהו' היינו אחרי רב אשי . ונראה שהם רב אחא בר רבא ( רב ) ורבינא האחרון . בדבריו אלו התעלם אלבק מטיעונים שיש בהם , לפחות לכאורה , כדי לסתור את דעתו , ואשר הובאו במחקריהם של קודמיו . הראיות שהובאו עד כה במחקר , לדחיית זיהויו של 'רב אחא בר רב' עם 'רב אחא בריה , 'דרבא הן מעטות , ויש מקום להוסיף ולבחון את השאלה גם מהיבטים נוספים . לסבך הבעיה מוסיפה אף השאלה , מי הוא רבינא הנמצא בשכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן